Angela Groza,  șef laborator de cercetare a Securității Psihologice PsyLab, conferențiar universitar, doctor în psihologie, membru al Școlii Doctorale de Psihologie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova.

A elaborat cursurile universitare: Psihologia emoţiilor; Psihologia victimei; Psihopedagogia creativităţii; Terapii pentru copii și art-terapia; Introducere în psihologia organizațională; Formarea şi consolidarea echipelor de muncă;  Evaluarea personalului; Consilierea psihologică în situaţii extreme.

Autor a peste 60 de publicații, inclusiv monografii, suporturi de curs pentru studenți și articole științifice. Implicare activă în proiecte naționale („Formarea inițială și continuă a psihologilor în domeniul protecției copilului fără de violență”, UPS „Ion Creangă” & AŞM; „Fundamente psihopedagogice ale prevenirii şi diminuării violenţei în sistemul educaţional”, UPS „Ion Creangă” & AŞM) și internaționale (POCU124146: „Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii”; POCU/380/6/13/123886 „Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală” la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Romania).

E-mail: angela.verdes@gmail.com

 

Sergiu SANDULEAC,  doctor în psihologie, conferențiar universitar la catedra Psihologie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Republica Moldova. Redactor șef adjunct al revistei „Psihologie aplicată”, membru în comitetul editorial al revistei științifice „Studii interdisciplinare C. Stere” din Republica Moldova.

Predă cursuri: Introducere în psihologie, Metodologia cercetării în Științele Educației, Psihologia soluționării conflictelor, Psihologia influentei și optimizarea personalului, Psihologia educației interculturale, Psihologia leadershipului (ciclul I – licența) și Asistenta psihologica în sistemul educațional (ciclul II – master); Statistici avansate în psihologia dezvoltării și educației (ciclul III-doctorat). Autor al diverselor publicații, monografii, inclusiv manuale pentru studenți, lucrări de predare metodică și peste 50 de articole științifice. A participat activ la proiecte naționale și internaționale, a predat psihologie la Universitatea Americană din Moldova; Universitatea Comrat din Moldova, Universitatea „Constantin Stere” din Chișinău. Domenii de cercetare de interes: gândire științifică, securitate psihologică, psihologia singurății, violență, inteligență emoțională, reprezentări sociale.

 

Zinaida Dorofeev, cercetător științific, a absolvit Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială. Tematica de interes științific este legată de securitatea psihologică; satisfacția în muncă și relațiile interpersonale la locul de muncă. În prezent își desfășoară studiile de doctorat în cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” la specialitatea Psihologia dezvoltării și educațională, abordând tematica „Aspectele psihosociale ale securității psihologice la adolescenți”, conducător științific: Sergiu Sanduleac, dr., conf. univ. Este implicată în calitate de cercetător științific în cadrul proiectului „Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii”. Este membru al laboratorului de cercetare a Securității Psihologice din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, participant și premiant al mai multor concursuri naționale și internaționale,„Векторы психологии”, „Ma thèse en 180 secondes”, prezentată în limba franceză. Este autor de mai multe articole științifice pe subiectul securității psihologice și are participări la conferințe naționale și internaționale. Face parte din membrii comitetului organizatoric al conferințelor organizate în cadrul proiectului.

 

Rotaru – Sîrbu Natalia, lector universitar la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. absolventă a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, studii doctorale în cadrul Școlii Doctorale de Psihologie, specialitatea Psihologia dezvoltării și educațională, având ca temă de cercetare „Formarea sentimentului securității psihologice la femeile abuzate în copilărie prin intermediul activării resurselor personale”, conducător științific: Groza Angela, dr., conf. univ. Interesul profesional este orientat spre persoanele supuse abuzului: copii și adulți  și formarea sentimentului de securitate psihologică a victimelor abuzului. În prezent este membră a laboratorului de cercetare a Securității Psihologice din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, a colegiului Psihologilor din România, psihoterapeut de cuplu și familie în supervizare, autor al diverselor articole științifice editate în reviste științifice de specialitate și publicații la conferințe naționale și internaționale.